บริษัท สุวรรณวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการผลิต จำหน่ายและให้เช่าหม้อ
แปลงไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ บริการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา กรอง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ดังนโยบายของบริษัท คือ " งานดี มีคุณภาพ ฉับไว เรียกใช้คล่อง "
 
 
บุคลากรฝีมือดี
   เรามีบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์ทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลานานนับ 10 ปีคอย
ให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ รวมถึงการใช้งาน การดูแลรักษา
และการแก้ไขปัญหาของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าและมีิ
ประสิทธิภาพสูงสุด
 
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
   หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัท ออกแบบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ โดยอ้างอิงจากมาตร
ฐานต่าง ๆ ได้แก่ IEC60076 , ANSI C57.12 , BS171-1 to 1715 VDEO532/11-TI&384 ทั้งนี้นอก
จากขนาดตามมาตรฐานแล้ว บริษัทสามารถออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่
ลูกค้าต้องการ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ด้วย
 
 
®CopyRight.2010    
บ.สุวรรณวงศ์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ซ.เพชรเกษม48 แยก39 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 โทร.034-451591,081-5667936 แฟกซ์.034-451590